ഇന

ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇനി നല്ല സമയം- Clickastro

മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടിനു ശേഷം ശനി കുംഭം രാശിയിലെത്തുന്നു പൊതുവേ ജ്യോതിഷത്തെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ളവർക്കെല്ലാം വളരെ ഭയമുള്ള ഒരു വാക്കാണ് ശനി (Saturn). കൂടാതെ, നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പ്രതിസന്ധിഘട്ടങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്...