വമന

ഓണവും വാമന മൂർത്തിയും – Clickastro

ഓണം നമ്മുടെ ദേശീയ ഉത്സവമണല്ലോ. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റ് ഉത്സവങ്ങളേക്കാൾ ഓണത്തിനും ഓണാഘോഷങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം ഏറെയാണ്. ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ വിഭാഗക്കാർക്കും അവരുടേതായ ആചാര ആഘോഷങ്ങളുണ്ട്. ഇക്കാലത്ത്...